FORMULARZ PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI SERII A EUROEXPERT SP. Z O.O.

 

 

FORMULARZ PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII A EUROEXPERT SP. Z O.O.

W odpowiedzi na Propozycję Nabycia Obligacji na okaziciela serii A (dalej „Obligacje”) spółki pod firmą Euroexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Królowej Jadwigi 19/4, 85-231 Bydgoszcz) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000531523, NIP: 9671361882, REGON: 360052179, kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 505.000 złotych (dalej „Emitent”), niniejszym składam ofertę nabycia Obligacji zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. Imię i Nazwisko / Nazwa (firma) (dalej „Inwestor”):

2. Adres zamieszkania / Siedziba:

3. Adres do korespondencji:

4. PESEL / Numer KRS:

5. REGON:

6. NIP (dla inwestorów nie będących osobami fizycznymi):

7. Urząd Skarbowy właściwy dla Inwestora:

8. Nr i seria dowodu osobistego / paszportu:

9. Adres e-mail:

10. Telefon kontaktowy:

11. Status dewizowy:
RezydentNierezydent
(i) dla nierezydenta: kraj rezydencji:
(ii) dla osoby fizycznej będącej nierezydentem: imię ojca, matki, data i miejsce urodzenia:

12. Obywatelstwo:

13. Liczba Obligacji objętych zapisem (min. 1 sztuka):

słownie:

14. Maksymalna Cena Emisyjna jednej Obligacji: 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

15. Kwota wpłaty na Obligacje (liczba Obligacji objętych zapisem x Maksymalna Cena Emisyjna jednej Obligacji):

słownie:

16. Rachunek bankowy Inwestora, na który przelewane będą środki z tytułu Kwot Odsetek od Obligacji, z tytułu wykupu Obligacji oraz dokonany zostanie zwrot środków w przypadku wystąpienia nadpłaty lub w przypadku niedojścia do skutku emisji Obligacji:

numer rachunku bankowego:
prowadzony przez:

Oświadczenia Inwestora:

Oświadczam, że jestem beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U 2018, poz. 723).1
taknie
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” proszę wskazać dane beneficjenta rzeczywistego (imię, nazwisko, nr PESEL lub data urodzenia, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo):

Oświadczam, że:
nie jestemjestem
osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne/członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne/lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723).2

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „jestem” proszę wskazać stanowisko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

Ja, niżej podpisany, oświadczam w imieniu swoim / podmiotu, który reprezentuję, że:
• wszystkie dane wskazane w niniejszym formularzu są prawdziwe, kompletne i prawidłowe, i Inwestor akceptuje fakt, iż wszelkie konsekwencje podania danych nieprawdziwych, niekompletnych lub nieprawidłowych, jak również niepowiadomienie Emitenta o zmianie danych objętych niniejszym formularzem, obciążają Inwestora,
• zapoznałem się z treścią Memorandum Emisyjnego, Propozycji Nabycia Obligacji oraz wszystkich załączników i akceptuję warunki oferty tam opisane, w tym zasady przydziału Obligacji oraz zobowiązuję się do zapłaty łącznej Maksymalnej Ceny Emisyjnej w wysokości określonej w punkcie 15 niniejszego Formularza na warunkach określonych w Propozycji Nabycia Obligacji: wpłata na konto bankowe nr: 59 2490 0005 0000 4600 7951 7927 prowadzone przez Alior Bank, którego właścicielem jest Euroexpert Sp. z o.o. (tytuł przelewu: „Wpłata na obligacje serii A Imię Nazwisko lub Nazwa Inwestora i PESEL lub numer wpisu we właściwym rejestrze”), nie później niż w Dniu Zakończenia Subskrypcji określonym w Warunkach Emisji Obligacji,
• zobowiązuję się do Dnia Emisji niezwłocznie poinformować Emitenta o wszelkich zmianach danych podanych w niniejszym formularzu i akceptuję fakt, iż Emitent zwolniony jest od odpowiedzialności za działania podjęte w oparciu o dane podane przez Inwestora w niniejszym formularzu. W szczególności zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Emitenta o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania za skutecznie doręczone pism przesłanych na adres do doręczeń podany w niniejszym dokumencie,
• zobowiązuję się od Dnia Emisji niezwłocznie poinformować Dom Maklerski o wszelkich zmianach danych podanych w niniejszym formularzu i akceptuję fakt, iż Emitent i Dom Maklerski zwolnione są od odpowiedzialności za działania podjęte w oparciu o dane podane przez Inwestora w niniejszym formularzu. W szczególności zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Domu Maklerskiego o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania za skutecznie doręczone pism przesłanych na adres do doręczeń podany w niniejszym dokumencie,
• jestem świadomy faktu, że inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków,
• niniejszy Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, którą Inwestor jest związany do Dnia Emisji wskazanego w Warunkach Emisji Obligacji,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Emitenta danych osobowych podanych dobrowolnie za pośrednictwem tego formularza w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej Obligacji oraz wykonania praw i obowiązków z Obligacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych: Emitent – Euroexpert sp. z o.o., adres: ul. Królowej Jadwigi 19/4, 85-231 Bydgoszcz, adres e – mail: bok@euroexpert.org.pl, tel. 22 101 33 07
Cele i podstawy przetwarzania: Emitent, jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO, w celu realizacji oświadczenia woli dotyczącego objęcia Obligacji Euroexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będących przedmiotem oferty zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji, Warunkami Emisji Obligacji i Memorandum Emisyjnym oraz w celu przeprowadzenia oferty publicznej Obligacji, a także wykonywania praw i obowiązków z Obligacji.
Prawa osób, których dane przetwarza Emitent: (i) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, (ii) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, (iii) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, (iv) prawo do przenoszenia danych, (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Okres przechowywania danych osobowych: dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do przedawniania się roszczeń z tytułu Obligacji.
Odbiorcy danych osobowych: (i) Dom Maklerski, (ii) Administrator Zastawu, (iii) podmioty i organy, którym Emitent jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Emitent jako administrator danych osobowych nie planuje przekazywać danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Profilowanie: administrator danych osobowych nie planuje wykorzystywać danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.
Wymóg podania danych: podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji oświadczenia woli dotyczącego objęcia Obligacji Euroexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będących przedmiotem oferty zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji, Warunkami Emisji Obligacji i Memorandum Emisyjnym oraz w celu przeprowadzenia oferty publicznej Obligacji, a także wykonywania praw i obowiązków z Obligacji.

Zgoda marketingowa bezpośrednia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Euroexpert Sp. z o.o. w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego propozycji nabycia obligacji przyszłych serii oferowanych przez Emitenta wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) i w tym celu udostępniam podane przeze mnie w niniejszym formularzu dane tj.: adres email oraz numer telefonu.
taknie

 

1 Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a – c Ustawy  z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018, poz. 723) przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

 • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub
 • osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku klienta będącego trustem

 • założyciela,
 • powiernika,
 • nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 • beneficjenta,
 • inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym

 

2 W rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3, 11-12 Ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723) przez:

 1. osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
 2. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
 3. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 4. członków organów zarządzających partii politycznych,
 5. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
 6. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 7. ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 8. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 9. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 10. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
 11. członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się:
 12. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 13. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 14. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
 15. osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się:
 16. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 17. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii A jest Propozycja Nabycia Obligacji oraz Memorandum Emisyjne dostępne na stronie internetowej emitenta.