Jesteś zainteresowana/y nabyciem obligacji? Zostaw dane skontaktujemy się z Tobą. 

Zapoznaj się z pełną informacją
WAŻNE INFORMACJE

Administrator danych osobowych: Emitent – Euroexpert sp. z o.o., adres: ul. Królowej Jadwigi 19/4, 85-231 Bydgoszcz, adres e – mail: bok@euroexpert.org.pl, tel. 22 101 33 07

Cele i podstawy przetwarzania: Emitent, jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO, w celu realizacji oświadczenia woli dotyczącego objęcia Obligacji Euroexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będących przedmiotem oferty zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji, Warunkami Emisji Obligacji i Memorandum Emisyjnym oraz w celu przeprowadzenia oferty publicznej Obligacji, a także wykonywania praw i obowiązków z Obligacji.

Prawa osób, których dane przetwarza Emitent: (i) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, (ii) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, (iii) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, (iv) prawo do przenoszenia danych, (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych: dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do przedawniania się roszczeń z tytułu Obligacji.

Odbiorcy danych osobowych: (i) Dom Maklerski, (ii) Administrator Zastawu, (iii) podmioty i organy, którym Emitent jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Emitent jako administrator danych osobowych nie planuje przekazywać danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Profilowanie: administrator danych osobowych nie planuje wykorzystywać danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Wymóg podania danych: podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji oświadczenia woli dotyczącego objęcia Obligacji Euroexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będących przedmiotem oferty zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji, Warunkami Emisji Obligacji i Memorandum Emisyjnym oraz w celu przeprowadzenia oferty publicznej Obligacji, a także wykonywania praw i obowiązków z Obligacji.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii A jest Propozycja Nabycia Obligacji oraz Memorandum Emisyjne dostępne na stronie internetowej emitenta.